Klachten en retouren

1.1 Bij franco levering dient de koper zichtbare tekorten of beschadigingen direct doch uiterlijk binnen 24 uur na franco levering op de afleveringsbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, dan wel door de expediteur daarvan proces-verbaal te laten opmaken. Indien de zaken franco worden geleverd aan een derde die deze zaak houdt voor de koper, dan is de koper verplicht de in dit artikel genoemde controle te doen uitvoeren binnen 24 uur nadat die derde de zaken voor hem heeft ontvangen. Ook dan moet schriftelijke melding volgen binnen de gestelde termijn en protocollen.

1.2 Bij levering af magazijn of fabriek dient de koper terstond na levering en voor verwerking of montage de zaken te controleren, om te beoordelen of deze voldoen aan de overeenkomst, met name voor wat betreft uitvoering, hoeveelheid, afmeting, tonaliteit, calibrering, rechtheid, kleur, uiterlijke onvolkomenheden en mogelijke beschadigingen. Tevens dient door de koper vóór verwerking beoordeeld te worden of de verwerkingsondergrond en de verwerkingsomstandigheid voldoen. Aanmerkingen moeten terstond en uitsluitend schriftelijk (fax/mail volstaat) worden gemeld aan de verkoper. Hiervoor geldt een termijn van uiterlijk 24 uur na levering door de verkoper. Nadien worden reclamaties op beschadigingen, kleurafwijkingen of uitvoering niet meer geaccepteerd, met uitzondering van het bepaalde in artikel 1.3.

1.3 De koper dient de klachten betreffende tekorten of beschadigingen die redelijkerwijs niet binnen 24 uur na levering kunnen worden geconstateerd binnen acht dagen na constatering of binnen acht dagen nadat de tekorten of beschadigingen redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden schriftelijk ter kennis van verkoper te brengen. Tekorten of beschadigingen kunnen redelijkerwijs geconstateerd worden indien de koper deze door betrekkelijk eenvoudige steekproeven bij of kort na de ontvangst van de goederen had kunnen ontdekken. Voor verwerking dient de koper tekorten of beschadigingen terstond schriftelijk per mail of per faxbericht aan verkoper te melden.

1.4 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen of beschadigingen indien de zaken door koper zijn doorverkocht, bewerkt of verwerkt noch indien de koper deze tekortkomingen of verkoper kenbaar heeft gemaakt.

1.5 De koper is niet gerechtigd de zaken van verkoper te retourneren. Bij een gegrond bevonden klacht komt verkoper de zaken zelf bij de koper ophalen. De koper dient ervoor zorg te dragen dat de zaken zich alsdan zo veel als mogelijk in de originele staat en verpakking bevinden

1.6 Indien verkoper de koper geen voorafgaande schriftelijke toestemming (conform retourprotocol) heeft gegeven de zaken aan haar te retourneren, is verkoper gerechtigd een dergelijke retourzending te weigeren en/of de zaken voor rekening en risico van de koper op te slaan (zonnodig onder derden) ze aldus ter beschikking van de koper te houden dan wel ze te vernietigen. Indien verkoper een dergelijke retourzending onder zich houdt of vernietigt, impliceert dit geen aanvaarding. De betalingsplicht van de koper wordt hierdoor niet opgeschort.

1.7 Indien de koper zaken aan verkoper wenst te retourneren om redenen die geen verband houden met de in dit artikel omschreven tekorten of beschadigingen en verkoper toch, geheel onverplicht, tot acceptatie van deze retourneren overgaat, geldt dat deze retouren slechts worden geaccepteerd tegen 15% administratiekosten, te berekenen over het bruto factuurbedrag met een minimum van € 25,=. Verkoper zal enkel overgaan tot acceptatie van de in dit lid omschreven retouren indien deze in haar voorraad te herintegreren zijn en voldoen aan de gestelde retourprotocolvoorwaarden. Alleen onbeschadigde materialen kunnen retour worden gezonden. De verpakking moet daarbij nog correct zijn. D.w.z. niet opengescheurd maar met een mesje te zijn geopend en weer netjes dichtgemaakt d.m.v. plakband. De retour te zenden goederen dienen zodanig verpakt teruggestuurd te worden dat zij tijdens transport niet beschadigd kunnen raken. De koper is hiervoor verantwoordelijk.

1.8 Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst door verkoper geven de koper nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper op te schorten.

1.9 Indien verkoper een klacht gegrond acht, is verkoper gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen. Verkoper is in dit verband niet aansprakelijk voor enige door koper ten gevolge van de klachten geleden (gevolg)schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van verkoper. Klachten worden uitsluitend behandeld conform het klachtprotocol van verkoper en geven géén recht tot opschorting van betaling.

1.10 Indien de door verkoper geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden en verkoper zich ter zake niet op overmacht kan beroepen is verkoper slechts gehouden tot kostenvrije herlevering. Indien herlevering – om welke reden dan ook – niet meer mogelijk is dan heeft verkoper het recht de netto factuurwaarde van de zaken te vergoeden.

1.11 Bijzondere partijen komen nooit voor reclamaties in aanmerking.

1.12 De verkoper heeft altijd het recht, bij gerechtvaardigde reclamaties, tot omruiling of herstel van de geleverde, foutieve hoeveelheid. De koper moet daartoe tijdig gelegenheid stellen.