Adres

Magelhaenstraat 2
7825 VK Emmen

Bedrijfsgegevens

KVK: 54527511
BTW NR: NL 103168035B01

1. Algemeen

1.1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper
De eenmanszaak Warmteloket, gevestigd te Emmen

Koper
Degene met wie Warmteloket een overeenkomst heeft gesloten

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes vanverkoper alsmede op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper

1.3
Verkoper wijst uitdrukkelijk eventueel door de koper van toepassing verklaarde
(algemene) voorwaarden van de hand, ook in het geval van een eventuele eerdere verwijzing van de koper naar dergelijke (algemene) voorwaarden. Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van de koper dient uitdrukkelijk schriftelijk met verkoper te worden overeengekomen.

1.4
Mochten (algemene) voorwaarden van de koper toch (mede) toepasselijk zijn of worden verklaard, dan prevaleren bij eventuele tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van verkoper.

1.5
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2. Aanbod en overeenkomst

2.1
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is vermeld. Indien een offerte van verkoper een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de koper wordt aanvaard, heeft verkoper het recht dit aanbod binnen 5 werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door de koper te herroepen.

2.2
Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere gegevens die verkoper verstrekt, zijn voor verkoper niet bindend en geven slechts een algemene voorstelling van zaken tenzij uitdrukkelijk anders is gemeld.

2.3
Een overeenkomst tussen verkoper en de koper komt eerst tot stand nadat verkoper de opdracht van de koper schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

2.4
Indien de koper aan verkoper voor aanvang van de overeenkomst een tekening heeft verstrekt, zal deze tekening voor verkoper als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Wijzigingen en meerwerk

3.1
Door de koper, na het verstrekken van de opdracht respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met verkoper, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de koper schriftelijk aan verkoper worden gemeld, vóórdat verkoper een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst nadat verkoper deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Indien de door de koper gewenste wijzigingen naar het oordeel van verkoper een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, is verkoper gerechtigd op deze grond de overeenkomst met koper buitengerechtelijk te ontbinden. Verkoper is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de koper geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, volgend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van koper.

3.2
Indien verkoper de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de koper verplicht alle daaruit voortvloeiende
(extra) kosten als kosten van meerwerk aan verkoper te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de koper ter zake van de met verkoper gesloten overeenkomst.

3.3
Indien de in dit artikel bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, zullen de door verkoper opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging, onverminderd het in deze voorwaarden ter zake van overmacht bepaalde. Verkoper is ter zake van de vertraging nimmer aansprakelijk jegens koper.

3.4
Indien verkoper voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de koper. Verkoper zal de
koper daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst alsmede van aan het meerwerk verbonden kosten.

3.5
Indien de koper niet binnen vier werkdagen na de ontvangst van de in lid 4 bedoelde mededeling van verkoper heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt de koper geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de koper verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan verkoper te voldoen.

4. Termijnen, levering en levertijd

4.1
De door verkoper in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de
koper opgegeven termijnen/ levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer fatale termijnen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.

4.2
Indien, buiten de in artikel 3 bedoelde gevallen, de uitvoering van de overeenkomst door verkoper niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal verkoper de koper zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst kan worden uitgevoerd. Verkoper is in dit verband tevens gerechtigd de overeenkomst in deelleveranties uit te voeren. Alsdan wordt iedere deelleverantie als een afzonderlijke levering beschouwd.

4.3
Indien enige door verkoper opgegeven termijn wordt overschreden, is verkoper ter zake eerst in verzuim nadat de koper verkoper schriftelijk in gebreke heeft gesteld en verkoper een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen jegens de koper te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

4.4
De koper is verplicht op het eerste verzoek van verkoper nauwkeurig aan te geven wanneer en waar de door verkoper te leveren zaken dienen te worden afgeleverd. De koper is verplicht alle door verkoper met het oog op verzending van de zaken samenhangende in formatie te verstrekken. Indien de koper geen plaats van aflevering heeft genoemd, geldt het magazijn van verkoper als plaats van aflevering.

4.5
Verkoper is gerechtigd de levering op te schorten, zolang de wederpartij jegens haar niet aan al haar verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat de koper alsnog haar verplichtingen volledig is nagekomen.

4.6
Bij leveringen in massa, behoudt verkoper zich, bij uitvoering van de bestellingen, het recht voor tot 5% meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheden.

4.7
Annuleringen zijn uitsluitend geldig, indien schriftelijk gedaan, uiterlijk 36 uur voor aflevering, mits het standaard voorraadmateriaal betreft.

4.8
Speciaal bestelde goederen, zijnde niet standaard voorraadartikelen, kunnen niet meer geannuleerd worden nadat zij geproduceerd zijn dan wel geladen bij de betreffende fabrikant.

5. Installatie

5.1
Het product wordt door verkoper of door verkoper ingeschakelde derden geïnstalleerd en aangesloten.

5.2
De koper is jegens verkoper verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen c.q. voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling/installatie van het te monteren product c.q. de juiste werking van het product in gemonteerde staat.

5.3
Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

a)het personeel van verkoper c.q. de door haar ingeschakelde derde, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien verkoper dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de koper heeft medegedeeld.

b)de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.

c)de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.

d)alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.

e)er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst.

f)Voor zover van toepassing zorgt de koper ervoor dat verkoper tijdig kan beschikken over de voor de diensten benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door koper in het kader van de uitvoering van de diensten te verschaffen gegevens.

5.4
De koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van verkoper of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege verkoper geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de koper verkoper hiervan tijdig in kennis te stellen.

5.5
Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper.

5.6
Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; onjuistheden in de door koper verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door koper ter beschikking worden gesteld; gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.

5.7
Indien door het achterwege blijven van dergelijke informatie danwel andere
onvoorziene omstandigheden toch schade ontstaat, kan verkoper hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

5.8
Indien een haard of kachel aangesloten moet worden op een bestaand rookkanaal is verkoper niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het goed functioneren daarvan.

5.9
Schouwen en (pijp)materiaal worden beschouwd als bouwmaterialen en zijn niet altijd voorzien van een handleiding omdat uitgegaan wordt van installatie door een deskundige. Voor breuk of schade als gevolg van ondeskundige of Doe Het Zelf (DHZ)-installatie kan verkoper derhalve niet aansprakelijk gesteld worden.

5.10
Voorschouwen en plateaus die door verkoper geplaatst zijn geldt een garantietermijn
van 12 maanden na oplevering aangezien na deze periode niet meer vastgesteld kan worden wat de oorzaak van evt. schade/breuk is.

5.11
Koper dient er voor zorg te dragen dat (kwetsbare) vloeren en wanden in de omgeving van de werkzaamheden afgedekt zijn. Tevens dient het pad hier naar toe vrijgemaakt te zijn voordat medewerker(s) van verkoper arriveren. Indien schade ontstaat door het onvoldoende beschermen van de omgeving kan verkoper hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

5.12
Verkoper spant zich in om diensten tijdig uit te voeren. Verkoper is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren.

5.13
Verkoper zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren.

6. Prijzen, tarieven en facturering

6.1
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de door verkoper opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging / offerte / prijslijst genoemde overeenkomst / roerende zaken conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).

6.2
Verkoper levert franco vanaf € 400,-. Ter zake overeenkomsten van minder dan €400,- heeft verkoper het recht vrachtkosten in rekening te brengen. Verkoper heeft voorts het recht emballage en andere transportmiddelen in rekening te brengen. Indien de koper de zaken ter zake waarvan verkoper de kosten inzake emballages en transportmiddelen in rekening heeft gebracht, op haar eigen kosten aan verkoper retourneert, zal verkoper de koper voor deze kosten crediteren.

6.3
Verkoper heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte danwel de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper in rekening te brengen.

6.4
Indien sprake is van deelleveranties is verkoper gerechtigd ter zake van iedere deelleverantie afzonderlijk te factureren.

6.5
Reclames m.b.t. de inhoud van de factuur dienen schriftelijk en gedocumenteerd te worden ingediend uiterlijk 8 dagen na factuurdatum.

7. Eigendomsvoorbehoud van verkoper

7.1
De door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, totdat de koper heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper uit hoofde van enige met verkoper gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

7.2
Zolang de koper nog geen eigenaar van de zaken is, is hij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper niet gerechtigd de zaken te vervreemden, te verpanden of met enig ander recht te bezwaren, of anderszins op enigerlei wijze over de zaken te beschikken, anders dan in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen

7.3
De koper is verplicht voor zorgvuldige bewaring zorg te dragen en heeft niet het recht aan derden af te staan, in pand te geven of met enig ander recht te bezwaren, of anderszins tot zekerheid te stellen dan wel aan het verhaal van de verkoper te onttrekken totdat koper zijn volledige betalingsverplichting heeft voldaan.

7.4
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

7.5
Door verkoper geleverde zaken, die krachtens het onder punt 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

7.6
Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

8. Overmacht

8.1
Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.2
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Tot dergelijke oorzaken worden in ieder geval, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, gerekend:

vermatig ziekteverzuim van personeel van verkoper;

storing in de energie of materiaalaanvoer;

transportmoeilijkheden;

brand, explosies, molest, oorlogen;

overheidsmaatregelen welke een directe invloed hebben op de uitvoering van de overeenkomst;

tekortkomingen van derden (waaronder toeleveranciers) die al dan niet op verzoek van verkoper bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn betrokken;

bedrijfsstoring, staking, faillissement, surséance van betaling of het van toepassing worden van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van, op of bij (in)directe toeleveranciers van verkoper in de meest ruime zijn van het woord.

8.3
Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.

8.4
In geval van tijdelijke overmacht is verkoper gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering lang er dan zes maanden duurt, kunnen partijen (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de koper ter zake van het reeds door verkoper uitgevoerde deel van de overeenkomst. In geval van blijvende overmacht is verkoper gerechtigd de overeenkomst met koper terstond buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Verkoper is ter zake jegens koper niet aansprakelijk voor enige door de koper geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

8.5
Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is verkoper bevoegd het reeds verrichte respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1
Alle door verkoper aan de koper ter beschikking gestelde documenten en gegevens
(zoals tekeningen, berekeningen, etc.) zijn door verkoper met zo groot mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. De koper dient genoemde documenten en gegevens te controleren. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit afwijkingen tussen de door verkoper verstrekte documenten en gegevens en de werkelijke situatie

9.2
Tenzij uitdrukkelijk anders met de koper is overeengekomen behoudt verkoper alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom of soortgelijke rechten op alle aan de wederpartij verstrekte documenten en gegevens, tekeningen, betekeningen, modellen en overige documentatie.

9.3
Het is de koper uitdrukkelijk verboden de in lid 2 bedoelde rechten en zaken zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper te vervreemden, te bezwaren, te kopiëren, te verveelvoudigen, te openbaren of anderszins te gebruiken of te (doen) exploiteren of op enigerlei wijze aan derden te beschikking te stellen, al dan niet tegen betaling van enige vergoeding.

10. Betaling

10.1
Betaling door de koper dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te eschieden door overmaking op een door verkoper aan te geven rekeningnummer, tenzij expliciet anders is overeengekomen. Kortingen/ kredietbeperkingstoeslagen staan op de factuur vermeld. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Elke verrekeningsbevoegdheid van de koper, uit welken hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

10.2
Indien de koper niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is koper van rechtswege in verzuim en is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie over het openstaande factuurbedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geld, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Blijft koper na schriftelijke aanmaning tot betaling in gebreke, dan worden – onverminderd enig ander aan verkoper toekomend recht – alle bij verkoper openstaande vorderingen direct opeisbaar.

10.3
Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke (buiten)gerechtelijke kosten die verkoper ter zake incassering van de vordering(en) op de koper moet maken, voor rekening van koper, onverminderd de verkoper overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming. In ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd en eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten. Onder de incassokosten de gemaakte kosten voor het versturen van herinneringen en aanmaningen, het onderzoeken van een minnelijke schikking, het overleggen met koper, het onderzoeken van de verhaalbaarheid van de vorderingen en alle overige kosten, die gemaakt worden om voldoening van de koper te verkrijgen. Deze kosten staan los van de voldoening van de overige kosten als deurwaarderskosten, griffierechten, salarissen gemachtigden c.q. advocaat/procureur, waartoe in een vonnis van de rechter wordt besloten. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de in de Nederlandse rechtspraak algemeen erkende methoden in incassozaken.

10.4
De door de koper gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde
renten en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen, zelfs al vermeldt de koper dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.5
Koper verplicht zich op eerste verzoek van verkoper (aanvullende) zekerheid te verstrekken dan wel bestaande zekerheden aan te vullen tot zekerheid van de nakoming van de betalingsverplichtingen van de koper jegens verkoper uit hoofde van met verkoper gesloten overeenkomst(en). Indien koper in gebreke blijft met de verstrekking van de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling, vervalt de leveringsplicht van verkoper onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten.

11. Monsters en modellen

Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

12. Klachten en retouren

12.1
Bij franco levering dient de koper zichtbare tekorten of beschadigingen direct doch uiterlijk binnen 24 uur na franco levering op de afleveringsbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, dan wel door de expediteur daarvan proces-verbaal te laten opmaken. Indien de zaken franco worden geleverd
aan een derde die deze zaak houdt voor de koper, dan is de koper verplicht de in dit artikel genoemde controle te doen uitvoeren binnen 24 uur nadat die derde de zaken voor hem heeft ontvangen. Ook dan moet schriftelijke melding volgen binnen de gestelde termijn en protocollen.

12.2
Bij levering af magazijn of fabriek dient de koper terstond na levering en voor verwerking of montage de zaken te controleren, om te beoordelen of deze voldoen aan de overeenkomst, met name voor wat betreft uitvoering, hoeveelheid, afmeting, tonaliteit, calibrering, rechtheid, kleur, uiterlijke onvolkomenheden en mogelijke beschadigingen. Tevens dient door de koper vóór verwerking beoordeeld te worden of de verwerkingsondergrond en de verwerkingsomstandigheid voldoen. Aanmerkingen moeten terstond en uitsluitend schriftelijk (fax/mail volstaat) worden gemeld aan de verkoper. Hiervoor geldt een termijn van uiterlijk 24 uur na levering door de verkoper. Nadien worden reclamaties op beschadigingen, kleurafwijkingen of uitvoering niet meer geaccepteerd, met uitzondering van het bepaalde in artikel 12.3.

12.3
De koper dient de klachten betreffende tekorten of beschadigingen die redelijkerwijs niet binnen 24 uur na levering kunnen worden geconstateerd binnen acht dagen na constatering of binnen acht dagen nadat de tekorten of beschadigingen redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden schriftelijk ter kennis van verkoper te brengen. Tekorten of beschadigingen kunnen redelijkerwijs geconstateerd worden indien de koper deze door betrekkelijk eenvoudige steekproeven bij of kort na de ontvangst van de goederen had kunnen ontdekken. Voor verwerking dient de koper tekorten of beschadigingen terstond schriftelijk per mail of per faxbericht aan verkoper te melden.

12.4
Verkoper is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen of beschadigingen indien de
zaken door koper zijn doorverkocht, bewerkt of verwerkt noch indien de koper deze tekortkomingen of verkoper kenbaar heeft gemaakt.

12.5
De koper is niet gerechtigd de zaken van verkoper te retourneren. Bij een gegrond bevonden klacht komt verkoper de zaken zelf bij de koper ophalen. De koper dient ervoor zorg te dragen dat de zaken zich alsdan zo veel als mogelijk in de originele staat en verpakking bevinden

12.6
Indien verkoper de koper geen voorafgaande schriftelijke toestemming (conform retourprotocol) heeft gegeven de zaken aan haar te retourneren, is verkoper gerechtigd een dergelijke retourzending te weigeren en/of de zaken voor rekening en risico van de koper op te slaan (zonnodig onder derden) ze aldus ter beschikking van de koper te houden dan wel ze te vernietigen. Indien verkoper een dergelijke retourzending onder zich houdt of vernietigt, impliceert dit geen aanvaarding. De betalingsplicht van de koper wordt hierdoor niet opgeschort.

12.7
Indien de koper zaken aan verkoper wenst te retourneren om redenen die geen verband houden met de in dit artikel omschreven tekorten of beschadigingen en verkoper toch, geheel onverplicht, tot acceptatie van deze retourneren overgaat, geldt dat deze retouren slechts worden geaccepteerd tegen 15% administratiekosten, te berekenen over het bruto factuurbedrag met een minimum van € 25,=. Verkoper zal enkel overgaan tot acceptatie van de in dit lid omschreven retouren indien deze in haar voorraad te herintegreren zijn en voldoen aan de gestelde retourprotocolvoorwaarden. Alleen onbeschadigde materialen kunnen retour worden gezonden. De verpakking moet daarbij nog correct zijn. D.w.z. niet opengescheurd maar met een mesje te zijn geopend en weer netjes dichtgemaakt d.m.v. plakband. De retour te zenden goederen dienen zodanig verpakt teruggestuurd te worden dat zij tijdens transport niet beschadigd kunnen raken. De koper is hiervoor verantwoordelijk.

12.8
Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst door verkoper geven de koper
nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper op te schorten.

12.9
Indien verkoper een klacht gegrond acht, is verkoper gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen. Verkoper is in dit verband niet aansprakelijk voor enige door koper ten gevolge van de klachten geleden (gevolg)schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van verkoper. Klachten worden uitsluitend behandeld conform het klachtprotocol van verkoper en geven géén recht tot opschorting van betaling.

12.10
Indien de door verkoper geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden en verkoper zich ter zake niet op overmacht kan beroepen is verkoper slechts gehouden tot kostenvrije herlevering. Indien herlevering – om welke reden dan ook – niet meer mogelijk is dan heeft verkoper het recht de netto factuurwaarde van de zaken te vergoeden.

12.11
Bijzondere partijen komen nooit voor reclamaties in aanmerking.

12.12
De verkoper heeft altijd het recht, bij gerechtvaardigde reclamaties, tot omruiling of herstel van de geleverde, foutieve hoeveelheid. De koper moet daartoe tijdig gelegenheid stellen.

13. Servicewerkzaamheden

13.1
Serviceverzoeken worden tegen betaling beoordeeld. Retouren hieruit volgend uitsluitend op basis van het in de prijslijst gevoerde retourprotocol. Voor montage c.q. verwerking wordt geadviseerd te werken conform de richtlijnen van de verkoper welke in de prijslijst van verkoper zijn weergegeven.

13.2
Servicewerkzaamheden vinden plaats voor rekening en verantwoordelijkheid van de koper. Kosten of schade t.g.v. serviceverlening zijn niet verhaalbaar op de verkoper.

13.3
Bestaan de servicewerkzaamheden uit het online zetten van de datalogger na wijziging van de internetrouter en/of de internetprovider, dan gebeurt dat tegen het dan geldende uurtarief van verkoper.

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1
Indien door verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verkoper jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder artikel 18 (Garanties) is geregeld.

14.2
Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe door koper geleden schade voor zover en zoals in dit artikel bepaald.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:


de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;


de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan verkoper toegerekend kan worden;


redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

14.3
Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.

14.4
Verkoper is nimmer aansprakelijk voor vorstschade indien het product voldoet aan de corresponderende EN (Europese norm).

14.5
Indien sprake is van een consumentenkoop komen koper de rechten en vorderingen toe die de wet hem ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van een verkoper toekent.

14.6
Indien verkoper de overeenkomst uitvoert aan de hand van door de koper bij het verstrekken van haar opdracht vervaardigde tekeningen, welke tekeningen achteraf niet juist/niet volledig blijken te zijn, is verkoper nimmer aansprakelijk voor schade die de koper ten gevolge van de onjuistheid/onvolledigheid van haar tekeningen lijdt.

14.7
Verkoper is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook, die optreedt bij het afboren en/of -zagen en slopen van (span-)kabels, leidingen, bewapeningen en alle andere zich in het beton of overige te bewerken objecten bevindend.

14.8
Verkoper neemt bij boor- en/of zaag- en/of sloopwerkzaamheden alle mogelijke voorzorgmaatregelen ter voorkoming van bevuiling en/of beschadiging door water of andere (vloei)stoffen in en/of op de werklocatie en/of andere (aangrenzende) ruimtes en locaties. De koper dient verkoper altijd op de hoogte te stellen van de eventueel aanwezige (span)kabels, leidingen, bewapeningen en andere producten in het te bewerken oppervlak, ook indien de verkoper hier zelf niet naar informeert. Indien door het achterwege blijven van dergelijke informatie danwel andere onvoorziene omstandigheden toch (water)schade ontstaat kan verkoper hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

14.9
Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde is verkoper niet aansprakelijk voor enige door de koper (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst daaronder begrepen schade aan in eigendom van de koper of derden toebehorende zaken alsmede gevolg – of bedrijfsschade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van verkoper.

14.10
Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, ook niet ingeval van opzet of grove schuld van deze derden.

14.11
Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op verkoper enige aansprakelijkheid jegens de koper mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid per schadegeval/gebeurtenis te allen tijde beperkt tot het ter zake van de overeenkomst, waarop de aansprakelijkheid wordt gebaseerd, door de koper aan verkoper betaalde factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), met dien verstande dat de aansprakelijkheid van verkoper in ieder geval is beperkt tot het bedrag dat ter zake van deze aansprakelijkheid door de verzekeraar van verkoper wordt uitgekeerd. Een reeks van samenhangende
schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.

14.12
Elke rechtsvordering van de koper jegens verkoper verjaart een jaar na de beëindiging en/of voltooiing van de overeenkomst waarop de vordering betrekking heeft, behoudens het geval dat het feit waarop de rechtsvordering is gebaseerd niet binnen deze termijn had kunnen worden geconstateerd. In dat geval verjaart de desbetreffende rechtsvordering een jaar na het moment waarop bedoeld feit door de koper geconstateerd kon of geconstateerd had moeten worden.

14.13
De koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden ter zake van door verkoper uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of grove schuld van verkoper en de koper bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

14.14
Verkoper is nooit verantwoordelijk voor de directe af-fabriek leveringen waarbij zij als tussenpersoon optreedt. In deze gevallen is de leverende en facturerende fabriek contractspartij.

15. Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

16. Opschorting en ontbinding

16.1
Indien de koper één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is verkoper gerechtigd – onverminderd alle overige aan verkoper toekomende rechten – de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper op te schorten tot dat de koper alsnog volledig zijn verplichtingen jegens verkoper is nagekomen. Klacht -en retourafhandeling behoren tot verkopers opschortingsrechten.

16.2
Verkoper heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de koper gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

a)
Sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 8 van deze algemene ` bepalingen;

b)
De koper ondanks deugdelijke ingebrekestelling één of meer van zijn verplichtingen jegens verkoper uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig, niet volledig of niet
deugdelijk nakomt.

c)
Aan de koper (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de koper wordt aangevraagd of de koper zelf zijn faillissement aanvraagt, de koper aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de koper toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

d)
De onderneming van de koper wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de koper feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;

e)
Het vermogen van de koper onder bewind of beheer wordt gesteld, op vermogensbestanddelen van de koper beslag wordt gelegd en dit beslag tenminste één maand wordt gehandhaafd, dan wel anderszins op het vermogen van de koper verhaal wordt gezocht.

f)
De zeggenschapsverhouding zich bij de koper zodanig wijzigen, dat hierdoor een behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de koper niet meer kan worden gewaarborgd of in gevaar komt.

g)
Er gezien de wijze van communiceren, handelen en afhandeling van lopende zaken in redelijkheid van verkoper geen voortzetting van samenwerking en uitvoering aan de overeenkomst kan worden verwacht.

16.3
De met de koper gesloten (deel) overeenkomst is van rechtswege ontbonden indien de koper op grond van het artikel 12 van deze algemene voorwaarden bepaalde, zaken heeft geretourneerd aan verkoper. Dit geldt enkel voor zover het de geretourneerde zaken betreft.

17. Hoofdelijkheid

Indien met de koper meerdere (rechts)personen of vennootschappen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit door hen met verkoper gesloten overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

18. Garantie

18.1
Verkoper garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
Restpartijen en B-keuze goederen zijn van deze garantiebepaling uitgesloten.

18.2
De onder artikel 18.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering.

18.3
De onder artikel 18.1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan verkoper.

18.4
Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal verkoper de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van verkoper, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan verkoper te retourneren en de eigendom aan verkoper te verschaffen.

18.5
In de volgende gevallen is toepassing van de garantiebepaling uitgesloten: Indien geen volledige betaling van het geleverde is ontvangen;


Schade door ondeskundige installatie of gebruik;


Indien geen originele aankoopfactuur en een volledig ingevuld garantieformulier met de volledige gegevens van de verwerker / installateur kan worden overgelegd.


Schade door gebrek aan ventilatie of door vocht (condensatie en onvoldoende ontluchting en ventilatie);


Schade door verkeerd gebruik of gebrek aan verzorging;


Natuurlijke slijtage;


Schade door bijtende schoonmaakmiddelen;


Schade door gebruik van verkeerde lampen;


Schade door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbeving en/of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer;


Schade aangebracht door handelingen van andere personen dan werknemers of onderaannemers van verkoper;


Schade/gebreken die is/zijn ontstaan aan of door materialen die bij de installatie door koper zijn erkend en op uitdrukkelijk voorschrift van koper zijn toegepast, terwijl de verkoper het gebruik van deze materialen heeft ontraden;


Schade/gebreken die het gevolg is/zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder- of draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de zonnepanelen en aangebracht na installatie van de verkoper;


Schade door te hard aanspannen van kranen of bevestigingsmaterialen;


In geval van onvoldoende medewerking om eventuele serviceproblematiek op te lossen;

18.6
Voor nieuwe kachels is de garantie van verkoper beperkt tot de garantie die haar leverancier verleent. Voor tweedehands kachels geldt een garantieperiode van 3 maanden na levering. De garantie geldt voor het casco van de kachel. Materiaal dat aan slijtage, breuk of oververhitting onderhevig is zoals glas, koord, emaille, ventilatoren en het binnenwerk van een kachel is uitgesloten van garantie. Bij
(natuur)stenen producten zoals schouwen dient bij levering van de goederen onmiddellijk een controle op eventuele gebreken plaats te vinden en dient per omgaande verkoper op de hoogte gesteld te worden. Wanneer het door koper geleverde product voorgeschreven is door een derde partij, geeft koper geen garantie. Wanneer het door verkoper geleverde product voorgeschreven is door een derde partij, geeft verkoper geen garantie.

18.7
Indien de door verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

19. Retentierecht

Indien de koper met enige verplichting in gebreke blijft, is gebruiker bevoegd alle bescheiden van de koper onder zich te houden zolang de koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

20. Toepasselijk recht en geschillenregeling.

20.1
Op alle overeenkomsten tussen verkoper en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2
Alle geschillen welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst tussen verkoper en de koper – daaronder begrepen uit deze overeenkomst voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten – zullen bij uitsluiting in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, rechtbank Noord Nederland, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.

21. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

21.1
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel (kvk nr. 54527511).

21.2
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

21.3
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Terug naar boven